Monthly Archives: юли 2019

Пазарни консултации: „Организация и управление на проект: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Покана – Публикувана на 30.07.2019г. Техническа спецификация – Публикувана на 30.07.2019г. Образец на ценово предложение – Публикувано на 30.07.2019г. Оферти – Публикивано на 12.08.2019г. Протокол – Публикивано на 12.08.2019г. Решение – Публикивано на 12.08.2019г.  

Posted in Пазарни консултации |

Публично състезание 00330-2019-0005 -„Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“

На 31.07.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“. Решение_925496 – Публикувано на 31.07.2019г. Обявление_925500 – Публикувано на 31.07.2019г. Документация – Публикувано на 31.07.2019г. ЕЕДОП – Публикувано на 31.07.2019г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Пазарни консултации: „Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи“

Покана – Публикувана на 17.07.2019г. Техническа спецификация – Публикувана на 17.07.2019г. Образец-за-ценови-параметри  -Публикувана на 17.07.2019г. Ценови предложения – Публикувано на 09.08.2019г.

Posted in Пазарни консултации |

Публично състезание 00330-2019-0004 „Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца“

На 10.07.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца“ Решение_921431 – Публикувано на 10.07.2019г. Обявление_921432 – Публикувано на 10.07.2019г. Документация за обществена поръчка – Публикувано … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Информация за подписан договор по процедура BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца“по ОПОС 2014-2020

На 03.07.2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца подписа Административен договор Д-034-56 от 03.07.2019 г. с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за … Continue reading

Posted in Новини |