Monthly Archives: февруари 2019

Публично състезание – 00330-2019-0002 – “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД Враца

На 26.02.2019 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД – Враца”. Решение_897303 – Публикувано на 26.02.2019г. Обявление_897307 – Публикувано на 26.02.2019г. Документация за обществена поръчка – Публикувано … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършването на строително ремонтни дейности, днес 19.02.2019г. водоподаването ще бъде спряно от 09:00 ч до 17:00 ч. в района на ул.”Кокиче” и района около бул.”Васил Кънчов” № 90. Тел.: 092 66 11 19 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Пряко договаряне – „Консултантски услуги за подготовка на проектно предложение до сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по по процедура № BG16M1OP002-1.016 – Изграждане на ВиК инфраструктура, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

Покана Договор № 1 Анекс към Дог.№1 Оферта

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2019-0001 – “Извънгаранционно обслужване на техника на “В и К” ООД гр. Враца

На 13.02.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД гр. Враца. ” Решение за откриване на процедура_894317 – Публикувано на 13.02.2019г. Обявление_894337 – Публикувано на 13.02.2019г. ЕЕДОП – Публикувано на 13.02.2019г. Документация … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |