Спряно водоподаване 24.01.2015г.

“Водоснабдяване и Канализация”ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради отстраняване на възникнали аварии водоподаването ще бъде спряно до 15:00ч. в следните райони на гр. Враца:

  • Района разположен между бул.”Христо Ботев”, ул. “Остри връх”, ул.”Река Лева” и ул. “Гурко”
  • Района разположен между ул.”Йолковица” и ул.”Вестител”

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на БТК/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

Публична покана 9038228 – Извънгаранционно обслужване и поддръжка на багери-товарачи и друга техника

На 21.01.2015 г. е публикувана публична покана с ID 9038228 с предмет: “Извънгаранционно обслужване и поддръжка на багер-товарачи и друга техника, собственост на “ВиК” ООД гр. Враца” с влагане на консуматив.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик.

Офертата трябва да съдържа попълнени и подписани/подпечатани приложените по-долу  образци.

Образци – Публикувано на 21.01.2015 г.

Публична покана_9038228 – Публикувано на 21.01.2015 г.

Техническа спецификация и образец на ценова оферта – Публикувано на 21.01.2015 г.

Методика за оценяване на предложенията – Публикувано на 21.01.2015 г.

Разяснение относно срока за изпълнение на поръчката : Следва да се има предвид, че съгласно т. 4.2 от проекто-договора, срока за изпълнение на всяка отделна заявка започва да тече от получаването на конкретната заявка.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване 20.01.2015г.

“Водоснабдяване и канализация”ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради продължаващите ремонтни дейности по отстраняването на аварията причинена от строителните дейности по проекта за водния цикъл на гр. Враца, водоподаването в жилищните комплекси Дъбника и Сениче,както и в кварталите Кулата и Нефела ще бъде възстановено след 19:00ч.

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на БТК/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

Спиране на водоподаването 20.01.2015г.

“Водоснабдяване и канализация”ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария причинена от строителни дейности по проекта за водния цикъл на гр. Враца, днес 20.01.2015г. водоподаването ще бъде спряно в ж.к.Дъбника, ж.к.Сениче, кв.Кулата и кв.Нефела до 13:00часа.

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на БТК/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване 19.01.2015г.

“Водоснабдяване и канализация”ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария причинена от строителни дейности по проекта за водния цикъл на гр. Враца, водоподаването ще бъде спряно в ж.к.Дъбника, ж.к.Сениче и  кв.Кулата до 19:00часа.

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на БТК/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

Спиране на водоподаването 16.01.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

“Водоснабдяване и Канализация”ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради отстраняване на възникнала авария водоподаването ще бъде спряно до 17:00ч. на част от ж.к. “Дъбника”, в района разположен между бл.23, бл.30, ул. “Братя Миладинови”, Оряховско шосе и Околовръстен път в гр. Враца

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на БТК/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

Информация за извършени плащания по Договори за обществени поръчки през месец декември 2014 г.

Spravka_plashtaniq_dogovori – м. 12.14 – Публикувано на 15.01.2014 г.

Posted in Профил на купувача |

Съобщение за спиране на водоподаването на 13.01.2015г

 “Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца уведомява

своите потребители от гр. Враца, че поради отстраняване на възникнала авария на главен водопровод на ул. „Одрин“ , на 13.01.2015г. водоподаването ще бъде спряно от 09:00 до 17:00ч. в Централна градска част – района между бул. „Мито Орозов“, бул. „Васил Кънчов“, ул. „Спортна“, бул. „Демокрация“, ул. „Екз. Йосиф“, ул. „Леонова“ и ул. „Хр. Ботев“ в гр. Враца.

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на БТК/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

 

 

 

12.01.2015г.                                                       Управител: /п/

гр. Враца                                                                         /Ангел Престойски/

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Спиране на водоподаването на 09.01.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

“Водоснабдяване и Канализация” ООД гр. Враца уведомява своите потребители, че поради отстраняване на възникнала авария водоподаването ще бъде спряно до 16,00 часа в района, разположен между ул. “Цар Симеон”, ул. “Ниш”, ул. “Остри връх”, ул. “Река Лева” и ул. “Цар Борис” в гр. Враца.
За информация : 0889316774 – диспечери
Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Незаконна сеч предизвика спиране на водоподаването в с. Комарево. с. Соколаре, с. Буковец, общ. Бяла Слатина

Уважаеми потребители,

уведомяваме Ви, че следствие на незаконна сеч в района на помпена станция Комарево е прекъснато електрозахранването на помпената станция, което ще доведе до затруднения във водоподаването за селата Соколаре, Комарево и Буковец от община Бяла Слатина.

Водоподаването ще бъде възобновено след възстановяване на електрозахранването.

Posted in Новини |